Contractació de personal: Els dubtes més freqüents

En el següent article ens proposem realitzar un recorregut per aquells aspectes de la contractació de personal que generen incertesa en les empreses i existeix un major desconeixement. Quines modalitats de contracte existeixen? Quins són els drets i obligacions de l’empleat i de l’empresa? Existeixen ajudes a la contractació? 

La contractació de personal és el tancament de la fase de reclutament i selecció. Suposa la formalització de l’entrada del candidat com a empleat. Es tracta del moment final en el qual signa el contracte i s’apliquen els ajustos legals necessaris. 

Tipus de contractes

Fins ara, han existit quatre categories de contractes regulats per la normativa estatal.

No obstant això, amb la Reforma Laboral publicada mitjançant Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2021, s’introdueixen nombrosos canvis en relació a la contractació, especialment en la part de contractes temporals i de formació tal com es recull en la taula següent: 

Drets i obligacions laborals

En termes generals, tots els treballadors tenen una sèrie de drets laborals així com unes obligacions amb les quals han de complir en el seu lloc de treball. Tota la informació relativa a aquest àrea es recull en l’Estatut de Treballadors. 

Quins són els drets laborals més coneguts? 

 • L’ocupació efectiva.
 • La promoció i formació professional en el treball.
 • No ser discriminats.
 • La integritat física.
 • Respecte a la intimitat.
 • Rebre puntualment la remuneració pactada.

Però també existeixen una sèrie de drets menys coneguts que volem destacar, com: 

 • Sol·licitar una bestreta de la nòmina.
 • Gaudir d’un dia per mudança.
 • Permís retribuït per a la formació.
 • Suspendre les vacances per malaltia.
 • Descans de 15 minuts al dia. Sempre que la jornada siga superior a 6 hores. 
 • Reclamar els interessos pel retard en el pagament de la nòmina. 

Finalment, per a poder obtindre la informació adequada en matèria d’ajudes que existeixen per a les empreses que generen posats d’ocupació, us proposem visitar el següent enllaç al Ministeri d’Economia i Treball social: ajudes a la contractació i les bonificacions en la seguretat social . 

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts