Les preguntes que tota persona emprenedora es fa. Part I

Quan una persona emprenedora es posa en marxa amb un projecte li assalten mil dubtes respecte a tràmits, o situacions en les quals es pot veure immers. 

Amb aquesta guia de preguntes i respostes, intentem donar solució a tot allò que et provoca incertesa d’una manera ràpida i pràctica. Comencem!

1. Quins tràmits són necessaris?

Si ja t’has decidit a treballar per compte propi, el primer pas seria donar-te d’alta en Hisenda dins de l’epígraf d’activitat corresponent amb el model 036/037, la qual cosa es denomina Declaració Censal. Tot seguit, caldrà donar-se d’alta també en la Seguretat Social en el Règim Especial Treballador Autònom (RETA). 

Una altra cosa serà si l’activitat requerix d’una altra mena de tràmits específics com la llicència d’activitat i obertura, la declaració ambiental, etc. En aquest cas, necessitaràs acudir al teu Ajuntament per a rebre tota la informació de la manera més precisa. 

2. Què és la Tarifa Plana? Qui es pot acollir? Quant dura?

La tarifa plana d’autònoms és un incentiu per a fomentar l’autoocupació que consisteix en el pagament d’una quota mensual reduïda a la Seguretat Social. Està dirigida a noves altes, o si la persona ja es va donar d’alta abans,  que hagen passat dos anys (tres en cas que anteriorment s’haja gaudit de bonificació). Tenint en compte que la base de cotització mínima està en 286,15€, la tarifa plana suposaria: 

  • Bonificació del 80% sobre la base de cotització mínima durant 12 mesos; el que suposa un pagament de 60€ cada mes el primer any. 
  • Bonificació del 50% durant els 6 mesos següents.
  • Bonificació del 30% els últims 6 mesos. 

Amb això, durant dos anys estàs exempt de pagar la quota completa. A més, si eres home menor de 30 anys i dona menor de 35 anys, l’últim tram s’allargarà 12 mesos més. 

3. Soc autònom titular i necessite personal, puc contractar un familiar?

SI. El tipus de contractació la determina la relació familiar de l’empleat així com els requisits de la seua situació. Per  això, existeixen dues modalitats: la figura d’autònom col·laborador i la figura de treballador assalariat. 

4. Treball a casa i tinc un e-commerce, puc deduir-me les despeses de lloguer, subministraments, etc?

Tindre el negoci en casa habilita a deduccions, no obstant això resulta necessari que aquests estiguen degudament justificats i vinculats a l’activitat econòmica. Per a això, és necessari que en el moment de donar-te d’alta Hisenda indiques quants metres quadrats destines a l’activitat empresarial o professional. 

Lloguer: Si per exemple el teu pis té 100 metres quadrats i destines una habitació de 10 metres quadrats, això suposarà un 10% del total de la superfície de l’habitatge. Per tant, podràs deduir-te un 10% del total de la despesa de lloguer. 

És recomanable, per a evitar possibles problemes amb Hisenda, tindre dos contractes de lloguer un com a habitatge i un altre com a centre de treball que hauria d’incloure també l’IVA. 

Hipoteca: En aquest cas, es poden deduir les despeses de comunitat, interessos de la hipoteca, l’assegurança de la llar i impostos com l’IBI, tenint en compte que a l’hora de comptabilitzar aquestes despeses s’aplicarà la mateixa regla que en el cas anterior, és a dir la part proporcional del total de la superfície de l’habitatge que utilitzes. 

Subministraments (llum, aigua, internet): Sobre la part de la despesa que corresponga als metres quadrats dedicats a l’activitat en relació al total de l’habitatge, s’aplica el 30% llevat que es prove un percentatge superior o inferior. Seguint amb l’exemple exposat anteriorment, quina part podríem desgravar-nos de la despesa de llum? La resposta seria el 30% del 10% del total de la factura de la llum. 

5. Soc un treballador autònom i he tancat el meu negoci, Tinc dret a cobrar l’atur? 

NO. No obstant això, des de l’1 de gener de 2019 segons es recull en el Decret llei 28/2018, de 28 de desembre, la quota per cessament d’activitat és obligatòria i ofereix cobertura en el cas de tancar el negoci, això sí, sempre que es complisquen una sèrie de requisits: 

  • A la data de cessament, estar afiliat i en alta en el RETA (Règim Especial Treballadors Autònoms). 
  • Tindre cobert el període de carència de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament.
  • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat.
  • No haver complit l’edat ordinària que et dona dret a la jubilació.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

És important saber que aquesta prestació es tramita a través de la Mútua Col·laboradora a la qual estiga adscrit la persona autònoma. D’altra banda, la quantia de la prestació serà la mitjana de les bases per les quals haja cotitzat en els últims 12 mesos continuats i justament anteriors al cessament, aplicant el 70%. 

Finalment, per a poder accedir a la prestació, hauran de concórrer determinades circumstàncies: motius econòmics, tècnics o productius; pèrdua de la llicència administrativa; altres causes legals del cessament d’activitat. A més, el 27 d’octubre de 2021 el Govern va introduir a través del Reial Decret Llei 21/2021 una modifcació en la Llei General de la Seguretat Social en què s’admeten causes de força major per a sol·licitar el cessament temporal o definitiu de l’activitat econòmica o professional i poder rebre la prestació corresponent.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts