Obligacions fiscals per a persones fisiques i comunitats de bens

Conéixer quines són les obligacions de la persona autònoma com a empresari/ària individual o formant part d’una comunitat de béns, i complir-les dins del termini i en la forma corresponent és fonamental per a evitar possibles problemes futurs amb l’Agència Tributària.

Una vegada realitzats els tràmits necessaris per a la constitució i posada en marxa de l’empresa, és necessari complir amb les obligacions relatives a la tributació de la persona autònoma. A continuació, et presentem un quadre resum amb les dates, models a presentar i quanties requerides en funció de la modalitat de tributació per la qual s’haja optat.

DECLARACIÓDATESMODALITAT TRIBUTACIÓMODEL IMPRÉSQUANTITAT
Pagament fraccionat de renda
De l’1 al 20 de
Abril
Juliol
Octubre
De l’1 al 30 de Gener
Estimació
Directa

Estimació Directa Simplificada*Estimació Objectiva (Mòduls)
130
131

20%General 4%
1 asalariat 3%
No asalariats 2%

Declaració-Liquidació d’IVA
De l’1 al 20 de
Abril
Juliol
Octubre
Gener

Resum anual: De l’1 al 30 de Gener
Estimació Directa
Estimació Objectiva (Mòduls)


303
Resum
anual: 390


310
Resum
anual: 390

IVA repercutit – IVA soportat


Total quotes devengades – IVA soportat

Declaració-Liquidació de retencions (treballadors i professionals)
De l’1 al 20 de
Abril
Juliol
Octubre
Gener

Resum anual: De l’1 al 20 de Gener
Qualsevol 111
Resum anual: 180
Per activitats econòmiques o professionals 15%, excepte
els tres primers anys d’exercici que es del 7%
Retencions i arrendamentsDe l’1 al 20 de
Abril
Juliol
Octubre
Gener

Resum anual: De l’1 al 20 de Gener
Qualsevol 115
Resum anual: 190
19%
Declaració anual d’IRPF
Del 2 de Maig al 30 de Juny
QualsevolD/100Segons rendiments

Declaració anual d’operacions amb tercers
(Relaciona a totes les persones o entitats amb qui s’hi haja realitzat operacions superiors a 3.005,6€)

De l’1 al 28 de febrer
Qualsevol347No s’ingressa quantitat
*Que l’import net de la xifra de negocis de l’any anterior no supere els 600.000 € anuals. S’aplica una deducció del 7% en concepte de despeses de difícil justificació.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts