Guia de contractes per empreses

Els contractes de treball s’han agrupat en quatre modalitats; indefinit, temporal, formació en alternança i formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.

Tipus de contractes

1.El contracte indefinit

És aquell que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels serveis, quant a la duració del contracte.

El contracte de treball indefinit podrà ser verbal o escrit.

El contracte de treball indefinit podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de serveis fixos discontinus.

2.Contracte temporal

El contracte temporal, és aquell que té per objecte l’establiment d’una relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat.

Perquè s’entenga que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s’especifique amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que ho justifiquen i la seua connexió amb la duració prevista.

El contracte de treball temporal podrà celebrar-se a jornada completa o parcial.

El contracte de treball temporal es formalitzarà per escrit, podrà ser verbal quan en la situació per circumstàncies de la producció la duració del mateix siga inferior a quatre setmanes i la jornada completa

El contracte temporal es podrà celebrar per circumstàncies de la producció. i per substitució de persona treballadora.

3.Contracte per a la formació en alternança.

El contracte per a la formació en alternança tindrà per objecte compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació.

Per al compliment amb l’objectiu de qualificació professional, l’activitat laboral exercida en règim d’alternança ha de complementar, coordinar-se i integrar-se amb l’activitat formativa en un programa comú, en el marc dels acords i convenis de cooperació subscrits pels centres universitaris o de formació professional i les entitats formatives acreditades o inscrites amb les empreses i entitats col·laboradores.

A tal fi, el lloc de treball ha de permetre la formació complementària prevista i l’activitat laboral exercida en l’empresa haurà d’estar directament relacionada amb l’activitat formativa que justifica la contractació laboral.

4.Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional

El contracte tindrà per objecte l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació objecte del contracte, mitjançant l’adquisició de les habilitats i capacitats necessàries per al desenvolupament de l’activitat laboral corresponent al títol obtingut per la persona treballadora amb caràcter previ.

Ací us deixem l’accés a la guia de contractes

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts