Propòsit d’Any Nou: Elaborar i implantar un Pla d’Igualtat

Sabies que totes les empreses amb més de 50 persones en plantilla estan obligades a tindre implantat un Pla d’Igualtat?

Al llarg d’enguany, hem sentit parlar més intensament dels Plans d’Igualtat en l’àmbit laboral , però, sabem què són? En el marc de la Llei orgànica 3/2007 del 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes, entenem el Pla d’Igualtat com: 

“Un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de treball i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”

Quines empreses es troben obligades a realitzar i disposar un Pla d’Igualtat? 

Atés la grandària de la plantilla, la Llei 3/2007 d’Igualtat va establir l’obligatorietat a les empreses de més de 250 empreses. 

No obstant això, amb l’entrada en vigor del Reial decret 6/2019 d’1 de març es va introduir una modificació a aquest punt obligant a totes les empreses de més de 50 treballadors a tindre el pla d’igualtat establint uns períodes transitoris: 

Per tant , únicament queda pendent l’últim tram: Empreses d’entre 50 a 100 treballadors la data màxima dels quals d’implantació serà el pròxim 7 de març de 2022. 

El Pla d’Igualtat no és una fi en si mateix, sinó que es presenta com el vehicle per a aconseguir erradicar situacions discriminatòries dins de les organitzacions empresarials. A més, implica una sèrie d’aspectes positius per a l’empresa, entre els quals destaquen: 

  • Augment del compromís i motivació.
  • Captació i retenció del talent.
  • Increment de beneficis i productivitat. 
  • Millora de la reputació corporativa. 
  • Potència un millor ambient laboral. 
  • Impulsa a la Responsabilitat Social. 

Per a ser més conscients de la rellevància que comporta implantar un pla d’igualtat, cal recordar l’existència del distintiu “Igualtat en l’Empresa” (DIE) amb l’objectiu d’estimular a les empreses a desenvolupar-lo. 

Es tracta d’una marca d’excel·lència que atorga el Ministeri d’Igualtat a empreses i altres entitats que destaquen en el desenvolupament de polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implantació de plans i mesures d’igualtat, en àrees com l’accés a l’ocupació i les condicions de treball, incloses les mesures de conciliació i corresponsabilitat, la política de retributiva amb enfocament de gènere, la comunicació inclusiva, aspectes relacionats amb el model organitzatiu, etc. 

Però no tot és fer un diagnòstic de necessitats en l’empresa i redactar el pla d’igualtat. Com qualsevol altre pla d’acció, la part més important és la seua implantació. És a dir, posar en marxa les accions acordades i realitzar un seguiment de la seua eficàcia a través dels indicadors definits, per a aconseguir els canvis desitjats en un període de temps concret. 

Finalment, l’Institut de les Dones ha desenvolupat una Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat en les empreses com a instrument per a la programació d’actuacions que permeta abordar amb garantia d’èxit, el procés de negociació, elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat. Aquesta guia pretén ser una eina útil i flexible que responga a les necessitats de cada organització i esperem que us servisca de suport a totes aquelles empreses que us trobeu en l’últim període d’implantació. 

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts