Bonificacions i reduccions a la contractació laboral

Què és una bonificació a la contractació?

Els contractes bonificats són aquells en els quals existeixen unes certes bonificacions, com el seu nom indica. Podem trobar aqueixes bonificacions tant en contractes indefinits com temporals. Solen pertànyer a uns certs col·lectius socials.

Què són les reduccions a càrrec de la TGSS?

Són deduccions en la quota que resulten de l’aplicació de determinats percentatges a la mateixa i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l’accés de determinats col·lectius al mercat laboral.

Quina diferència hi ha entre bonificació i reducció?

La reducció es finança amb càrrec als Pressupostos de la Seguretat Social, mentre que la bonificació és suportada per l’Estat, a través dels Pressupostos del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

On puc trobar més informació? 

La Guia de Bonificacions / Reduccions recull tota la normativa vigent en matèria d’incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d’informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen en el nostre mercat de treball, ofereix la informació estructurada per modalitat de contracte, col·lectiu al qual pertany el treballador i tipus d’empresa.

Ací us deixem accés a la guia

Guía de Bonificacions i Reduccions

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts