Formació en idiomes

Millora les teues competències lingüístiques. Les competències lingüístiques són les que mesuren la capacitat dels individus per a entendre's i expressar-se en un idioma, tant per escrit com oralment.

Pots veure tota la formació en idiomes en els diferents àmbits que t’ajudarà a millorar la teua ocupabilitat. Ací podràs veure l’equivalència a nivell europeu dels nivells d’idiomes. Els nivells d’idiomes són els següents:

Nivells

A1. Elemental

És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat. Pot presentar-se a si mateix i a uns altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seues pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de manera elemental sempre que el seu interlocutor parle a poc a poc i amb claredat i estiga disposat a cooperar. 

A2. Elemental avanzado

És capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seua família, compres, llocs d’interés, ocupacions, etc). Sap comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requerisquen més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals. Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seues necessitats immediates.

B1. Intermedi

És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja siga en situacions de treball, d’estudi o d’oci. Sap desembolicar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza la llengua. És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interés personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seues opinions o explicar els seus plans. 

B2. Intermedi alt

És capaç d’entendre les idees principals de textos complexos que tracten de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguen dins del seu camp d’especialització. Pot relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitze sense esforç per part de cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

C1. Avançat

És capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com reconéixer en ells sentits implícits. Sap expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per a trobar l’expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

C2. Molt avançat

És capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llig. Sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguen en llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida. Pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar xicotets matisos de significat fins i tot en situacions de major complexitat.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts